KONKURS POIR 2.1.: CENTRA BADAWCZO-ROZWOJOWE

Miło nam poinformować, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu POIR 2.1. – Centra Badawczo-Rozwojowe. Celem tego programu jest stymulowanie rozwoju jednostek naukowo-badawczych, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności w sektorze publicznym oraz prywatnym poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Konkurs, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), daje szanse na pozyskanie środków finansowych na rozwój nowych technology i usług, bądź udoskonalanie już istniejących produktów. Kierowany jest do przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi.

Jak wziąć udział?

Aplikacje będą przyjmowane przez system elektroniczny dostępny na stronie PARP od 1 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące przedłużenia naboru wniosków oraz dokumentacji niezbędnej do udziału są dostępne tamże.

Kto może skorzystać?

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże przedsiębiorstwa – zarówno samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów z jednostkami naukowymi. Projekty badawczo-rozwojowe powinny być realizowane przez co najmniej trzy lata, a ich wartość minimalna wynosi 3 miliony złotych.

Jakie obszary tematyczne będą finansowane?

W ramach konkursu można aplikować o dofinansowanie projektów różnorodnych tematycznie, zgodnych z priorytetami Krajowej Strategii Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Są to m.in.:

– Przemysł 4.0
– Seftsec, czyli bezpieczeństwo energetyczne
– Automatyka i robotyka
– Materiały zaawansowane
– Bioekonomia
– Leczenie personalizowane

Nabór wniosków trwać będzie do wyczerpania środków na dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2022 roku. Składanie wniosków to szansa na pozyskanie znaczących funduszy na rozwój własnej działalności badawczo-rozwojowej, a także budowanie silniejszych partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz objaśnień dotyczących konkursu na stronie PARP oraz zgłoszenia własnych projektów badawczo-rozwojowych. Nie przegap okazji na rozwój Twojej firmy i dalsze umacnianie innowacyjność polskiej gospodarki.

Rozwój doświadczeń naukowych, technologicznych i badawczych jest niezbędny dla rozwoju kraju. Dlatego z przyjemnością ogłaszamy konkurs POIR 2.1. „Centra Badawczo-Rozwojowe” (CBR), organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Konkurs POIR 2.1. to forma wsparcia inwestycji w rozwój oraz commercializację nowoczesnych technologii, produktów bądź usług o wysokim potencjale rynkowym. Przedmiotem konkursu są projekty celem których jest utworzenie lub rozbudowa Centrów Badawczo-Rozwojowych w Polsce.

Celem konkursu „Centra Badawczo-Rozwojowe” jest promowanie wykorzystania wiedzy naukowej do tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, a także wzmacnianie współpracy pomiędzy nauką a biznesem. CBR mają za zadanie sprzyjać komercjalizacji osiągnięć polskiej myśli naukowej oraz prowadzeniu prac badawczych na rzecz przedsiębiorstw i gospodarki narodowej.

W ramach konkursu „Centra Badawczo-Rozwojowe”, beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa bądź konsorcja w skład którego wchodzą przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Współpraca między różnymi podmiotami z obszaru nauki i biznesu jest jak najbardziej pożądana, gdyż stanowi wartość dodaną, która zwiększa szanse na sukces projektu.

Organizatorzy konkursu promują różnorodne projekty – zarówno w zakresie tematyki, jak i branży. Przykładowymi działaniami realizowanymi w ramach projektów są m.in.: tworzenie nowych materiałów o wysokich parametrach technologicznych, badanie ekologicznych metod produkcji czy rozwój nowatorskich procesów technologicznych mających zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Projekty oceniane są według następujących kryteriów: innowacyjność produktu lub usługi, stopień zaawansowania technologicznego, potencjał rynkowy, zdolność do generowania zysków oraz jakość i odpowiednie doświadczenie członków konsorcjum.

Konkurs POIR 2.1. „Centra Badawczo-Rozwojowe” to doskonała okazja dla przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w rozwój oraz komercjalizację innowacyjnych technologii. To również szansa na przyciągnięcie do Polski międzynarodowych naukowców oraz dotarcie z polskimi rozwiązaniami na rynki międzynarodowe.

Możesz również polubić